Spolupráca MŠ s inými zariadeniami

 • CPPPaP na Brnianskej ulici – využívame pomoc pri riešení adaptačných a výchovných problémov, špeciálne poradenstvo, psychologická poradňa, testovanie školskej zrelosti – Mgr. Beutelhauserová
 • ZŠ Hlboká – návšteva ZŠ s ukážkou vyučovacej hodiny pred zápisom do základných škôl
 • logopedická poradňa – PhDr. Majdáková – 2x ročne depistáž v MŠ
 • stomatologická ambulancia – 2 krát ročne zubné prehliadky detí v MŠ
 • agentúra Happy Kids športové kurzy podľa záujmu rodičov – korčuľovanie, plávanie
 • agentúra Prima na výučbu anglického jazyka (z dôvodu pandémie pozastavené)
 • tanečný krúžok Slnečnica (z dôvodu pandémie pozastavené)
 • Senior centrum – vystúpenie detí 3xročne, pri príležitosti Október mesiac úcty k starším, vianočné vystúpenie a Deň matiek (z dôvodu pandémie pozastavené)
 • Mestská knižnica – interaktívne čítania, exkurzia v priestoroch knižnice, divadelné predstavenia (z dôvodu pandémie pozastavené)
 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum – pomoc pri záhradníckych a upratovacích prácach formou brigády (z dôvodu pandémie pozastavené)
 • agentúry ktoré deťom zabezpečujú divadelné predstavenia, výchovné koncerty, kúzelnícke predstavenie, ale aj témy z environmentálnej výchovy o zvieratkách, rastlinách a pod. (z dôvodu pandémie pozastavené)