Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Výrazne sa bude odporúčať nosenie rúšok na materských školách u detí predškolského veku počas celého pobytu v materskej škole, môžete dať dieťaťu rúško na tvár ráno pri príchode .

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

Krúžková činnosť je zrušená do odvolania, uhradené platby budú presunuté na obdobie školského roka, kedy bude krúžková činnosť opäť dovolená realizovať.

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.