Projekt VYCHÁDZKY DO GRASALKOVIČOVEJ ZÁHRADY

Trieda LIENKY

V školskom roku 2021/22 budú deti z triedy LIENKY raz mesačne navštevovať Prezidentskú záhradu a venovať sa prírodovedným pozorovaniam a aktivitám spojenými s prírodou a zmenami ročných období.

Cieľ projektu:

Pravidelnými pozorovaniami konkrétnych vybraných častí Grasalkovičovej záhrady pozorovať zmeny v prírode počas roka, rozdielnosť rastlinnej a živočíšnej ríše, zhromažďovať dostupný prírodný materiál a využívať ho pri tvorbe. Pozorované zmeny a rozdiely zaznamenávať dostupnými aj IKT prostriedkami a s pomocou učiteľky formulovať jednoduché závery.

Vychádzkami do Grasalkovičovej záhrady, uskutočňovanými pravidelne raz do mesiaca, budú deti spoznávať okolie MŠ, pozorovať zmeny v prírode v závislosti od zmeny ročných období, všímať si rozmanitosť rastlinnej a živočíšnej ríše a využívať nazbieraný prírodný materiál pri tvorbe.