Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa na školský rok 2022/23

Termín prijímania žiadostí podľa ,,Oznámenia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2022/2023„:

od 02.05. do 11.05. 2022.

Žiadosti o prijatie môžete podávať osobne, poštou alebo e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva podpísaného oboma zákonnými zástupcami a potvrdením od pediatra, aj o očkovaní dieťaťa.

Úradné hodiny riaditeľky MŠ na osobné vybavovanie žiadostí o prijatie do materskej školy sú od 02.05. – 11.05.2022 v čase: od 11.00 hod.- 13.00 hod. V prípade, že rodič prinesie žiadosť osobne, riaditeľka prevezme od neho žiadosť v exteriéri materskej školy, aby sme predišli prípadným komplikáciám z nakazenia v súvislosti s šírením COVID 19 v čase jej úradných hodín. Pri osobnom odovzdaní žiadosti je potrebné ju odovzdať len riaditeľke materskej školy v jej úradných hodinách.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2022.

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rodičia nájdu na webovej stránke materskej školy alebo na stránke MČ Staré Mesto – v tlačivách. V prípade, že rodič si podá svoju žiadosť, musí obsahovať údaje uvedené v ,,Oznámení vydanom mestskou časťou Bratislava Staré mesto o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/23,,.

Podmienky prijímania detí do Materskej školy Kuzmányho 9 v Bratislave na školský rok 2022/23.

Príloha k podmienkam prijímania – VZN o určení spádových MŠ.