Plenárne rodičovské stretnutie – 19.09.2023 o 16.00.

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne stretnutie  rodičov dňa 19. 09. 2023 (utorok) o 16,00 h na školskom dvore materskej školy.                     

Program:

1. Privítanie prítomných rodičov

2. Predstavenie pedagogických zamestnankýň

3. Školský poriadok, Plán práce školy, iné dokumenty

4. Oboznámenie s prevádzkou materskej školy, odsúhlasenie

5. Oboznámenie sa s ponúkanými aktivitami – krúžky, kurzy

6. Oboznámenie sa s radou školy, voľba nového člena

7. Informácie  o stravovaní detí, stravné – vedúca ŠJ p. Borovičková

8. Informácie o OZ Zámoček – prijímanie nových členov, odsúhlasenie príspevku, predsedkyňa  Nadežda Horáková

9. Rôzne, diskusia

10. Ukončenie, poďakovanie za účasť

Tešíme sa na stretnutie