OZNÁMENIE o prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré mesto pre školský rok 2021/2022

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl sa uskutoční

od 3. mája do 12. mája 2021.

ORGANIZAČNÉ POKYNY MATERSKEJ ŠKOLY K PRIJÍMANIU DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Úradné hodiny riaditeľky MŠ na vybavovanie žiadostí o prijatie do materskej školy podávaných osobne, poštou alebo e-mailom sú od 03.05.-12.05.2021 v čase:

od 11.00 hod.- 13.00 hod.

  • V prípade, že rodič prinesie žiadosť osobne, riaditeľka prevezme od neho žiadosť v exteriéri materskej školy, aby sme predišli prípadným komplikáciám z nakazenia v súvislosti s šírením COVID 19 v čase jej úradných hodín od 11.00 hod. – 13.00 hod. v období od 03.05.-12.05.2021.
  • Odporúčame vzhľadom k situácii na Slovensku podanie žiadosti e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva podpísaného zákonnými zástupcami a potvrdením od pediatra.
  • V prípade, že rodič prinesie žiadosť o prijatie dieťaťa osobne  je potrebné ju odovzdať len riaditeľke materskej školy v jej úradných hodinách.

Informácie o podmienkach určených zriaďovateľom nájdete v nasledujúcej prílohy – dve strany oznamu

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie