Oznámenie o povinnom zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024

Piatok 28. apríla 2023 v čase od 14.00 hod.- do 18 hod.

Sobota 29. apríla 2023 v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod.

Dôležité upozornenie:

Dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky musíte prihlásiť aj do svojej spádovej školy, aj keď ho prihlásite aj do inej školy, kam chcete, aby chodilo.

Žiak totiž plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

V prípade, že sa hlási do základnej školy mimo tohto obvodu, môže ju plniť so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Spádové ZŠ sú zverejnené tu: https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/61/61631/vzn_2021_002.pdf