ORGANIZAČNÉ POKYNY MATERSKEJ ŠKOLY KUZMÁNYHO 9, BRATISLAVA K PRIJÍMANIU DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Úradné hodiny riaditeľky materskej školy na vybavovanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy sú 2. mája do 12. mája 2023 od 11.00 do 13.00 h.

 • na webovej stránke materskej školy alebo na stránke MČ Staré Mesto – v tlačivách
 • ak rodič dieťaťa si podá žiadosť, musí obsahovať údaje uvedené v ,,Oznámení vydanom mestskou časťou Bratislava Staré Mesto o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2023/24
 • žiadosti o prijatie môžete podávať osobne, poštou alebo e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva podpísaného oboma zákonnými zástupcami a potvrdením,
  od pediatra, aj o očkovaní dieťaťa
 • v prípade, že rodič prinesie žiadosť osobne, riaditeľka prevezme od neho žiadosť v exteriéri materskej školy
 • v prípade, že rodič prinesie žiadosť o prijatie dieťaťa osobne,  je potrebné ju odovzdať len riaditeľke materskej školy počas úradných hodín
 • písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2023.

Podmienky prijímania detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024:

Do materskej školy sa prijímajú:

1. povinne deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 5 rokov veku a musia si plniť povinné predprimárne vzdelávanie alebo majú odloženú školskú dochádzku a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a to v takomto poradí:

 • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. 08. 2023  a  podľa VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 1/2022 o určení spádových materských škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto majú trvalý pobyt na určených uliciach, nájdete aj v tlačivách webovej stránky MŠ,
 • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. 08. 2023 a majú trvalý pobyt v Starom Meste,
 • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. 08. 2023 a majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.

2. ostatné podmienky prijatia:

 • ich  súrodenci v súčasnosti navštevujú Materskú školu Kuzmányho 9, Bratislava
 • v závislosti od voľnej kapacity a veku:
  • deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku,
  • deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku,
  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky veku.

                                                                                            Mgr. Mariana Škandíková

                                                                                                  riaditeľka školy