V našej materskej škole pracuje spolu šesť pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky MŠ s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania, dve nepedagogické zamestnankyne – školníčka a upratovačka a tri zamestnankyne školskej jedálne, vrátane vedúcej školskej jedálne.

Pedagogickí zamestnanci

1. trieda: Mravčekovia
Omaniková Katarína, Mgr. – triedna učiteľka
Rákocziová Martina

2. trieda: Lienky
Škandíková Mariana, Mgr. – riaditeľka MŠ
Mikulášová Viera, PaedDr. – triedna učiteľka

3. trieda: Včielky
Dohnalová Libuša – triedna učiteľka
Ťažárová Henrieta 

Nepedagogickí zamestnanci:

1. Gaštanová Beata – školníčka
2. Pelikánová Erika – upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne:

1. Borovičková Oľga – vedúca ŠJ
2. Hambálková Dana – hlavná kuchárka
3. Šteflíková Anna – pomocná kuchárka