V našej materskej škole pracuje spolu šesť pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky MŠ s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania, dve nepedagogické zamestnankyne – školníčka a upratovačka a tri zamestnankyne školskej jedálne, vrátane vedúcej školskej jedálne.

Pedagogickí zamestnanci

1. trieda: Mravčekovia
Rákocziová Martina – triedna učiteľka
Mikulášová Viera, PaedDr.

2. trieda: Lienky
Škandíková Mariana, Mgr. – riaditeľka MŠ
Dohnalová Libuša – triedna učiteľka

3. trieda: Včielky
Omaniková Katarína, Mgr. – triedna učiteľka
Ťažárová Henrieta

Nepedagogickí zamestnanci:

1. Gaštanová Beáta – školníčka
2. Koláriková Silvia- upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne:

1. Borovičková Oľga – vedúca ŠJ
2. Hambálková Dana – hlavná kuchárka
3. Branecká Oľga – pomocná kuchárka