Materská škola Kuzmányho 9 je trojtriedna materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Miestneho úradu Bratislava Staré mesto.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – 17.00 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľky školy sú v čase od 11.00 -13.00 hod. každý pondelok a stredu.

Školský poriadok zahŕňa aj práva a povinnosti rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Prerušenie dochádzky do materskej školy – v lete na 4 týždne (1 mesiac), cez vianočné prázdniny po odsúhlasení zákonnými zástupcami, cez jarné, jesenné a veľkonočné prázdniny sa vzhľadom k nižšiemu počtu detí v triedach mení organizácia materskej školy a funguje menej tried.

Podmienky prijatia do materskej školy

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v termíne určenom zriaďovateľom.

Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo deti s odloženou školskou dochádzkou sa do materskej školy prijímajú povinne. Podmienky pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie:

 • Dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie dochádza v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne podľa § 59a ods. 5 školského zákona.
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – dieťa neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
 • Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

V prípade, keď dieťa nedochádza do materskej školy prezenčne, tak:

 • Kmeňová materská škola, podľa § 28b ods. 6 školského zákona, v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta.
 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa ods. 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec.
 • Kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania.

Riaditeľka prijíma deti do materskej školy a následne ich zaraďuje do tried. Riaditeľka rozhoduje o:

 • prijatí/neprijatí do materskej školy,
 • prerušení  dochádzky dieťaťa
 • ukončení predprimárneho vzdelávania.

Adaptačný pobyt dieťaťa:

Adaptačný proces dieťaťa sa realizuje najviac po dobu troch mesiacov, 4 hodiny denne alebo po predchádzajúcom dohovore s pani učiteľkou. Každé dieťa, ktoré nastupuje do materskej školy bude súčasťou adaptačného procesu, aj keď v minulosti navštevovalo iné predškolské zariadenie.

Dôvody k ukončeniu dochádzky:

 • opakované porušovanie Školského poriadku,
 • neuhrádzanie príspevkov (školný poplatok, stravný poplatok),
 • neskoré príchody rodiča pre dieťa do materskej školy po predchádzajúcom písomnom upozornení,
 • zatajenie zdravotného stavu dieťaťa.

Preberanie detí:

 • zákonný zástupca odovzdá osobne dieťa učiteľke do triedy, inak učiteľka nepreberá zodpovednosť za dieťa,
 • učiteľka môže odovzdať dieťa osobe písomne splnomocnenej zákonným zástupcom staršej ako 10 rokov,
 • učiteľka dieťa nemusí prebrať, ak nie je v poriadku jeho zdravotný stav, môže vyžadovať od rodiča lekárske potvrdenie,
 • rodič môže po včasnom upozornení priviesť dieťa do materskej školy aj neskôr (napr. návšteva u lekára), ale po príchode rešpektuje  režim dňa a prebiehajúce aktivity,
 • dieťa so zlomeninou nemôže navštevovať materskú školu z dôvodu zhoršenej sebaobsluhy,
 • dieťa do materskej školy nenosí žiadne digitálne hračky a pomôcky.

Poplatky za materskú školu

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.6/2019 sa určuje príspevok na pobyt  dieťaťa v MŠ nasledovne:

90 € 

je poplatok pre dieťa, ktorého rodič má trvalý pobyt v inej mestskej časti,

 • je poplatok pre dieťa, ktorého rodič má trvalý pobyt v Starom meste kratší ako 1 rok,
 • ak v priebehu roka bude dovŕšený rok prihlásenia rodiča na trvalý pobyt v Starom meste, začne platiť rodič na dieťa sumu 45 €,
 • ak má dieťa z inej mestskej časti súrodenca, ten platí 67,50 €, tretí a štvrtý súrodenec platí 45€.

45 €

 • je zľavnený poplatok pre dieťa, ktorého  aspoň jeden  rodič má trvalý pobyt v Starom meste aspoň 1 rok.

PODMIENKA  PRE UPLATNENIE  ZĽAVY Z  PRÍSPEVKU NA ŠKOLNÉ –  Rodič je povinný predložiť materskej škole svoj OBČIANSKY PREUKAZ na overenie trvalého pobytu a dátumu vydania preukazu do 6. septembra.

V prípade, že rodič zmenil občiansky preukaz, predloží potvrdenie o trvalom pobyte z Ohlasovne pobytu na Miestnom úrade Bratislava –Staré mesto.

22,50 €

 • ak má dieťa súrodenca čo platí 45 € , tak platí rodič  22,50€,
 • tretí a štvrtý súrodenec neplatí.

0 €

 • školné neplatia rodičia za dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo má odloženú školskú dochádzku.

Informácie o príspevku na stravu

Denná stravná jednotka na dieťa je vo výške 2,54 € a skladá sa z dvoch položiek:

 1. strava na deň je 1,54 € (desiata, obed, olovrant),
 2. réžia 1 euro (režijné poplatky Miestnemu úradu), od 1. októbra 2021- 0,60 eur.

Dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom – celé znenie na stiahnutie tu

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku ( v praxi ide o 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus.

Na tieto deti si rodič ešte nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale z dôvodu veku dieťaťa do 6 rokov si rodič uplatňuje daňový bonus v dvojnásobnej výške (v roku 2021 suma 46,44 €).

Pri deťoch do 6 rokov veku je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške.

Tento postup je možný poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov veku.

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Dobrovoľné príspevky

Poplatok do OZ Zámoček po dohode na rodičovskom združení na začiatku školského roka 150 €

Poplatky za krúžkovú činnosť – podľa záujmu rodičov – sumu určuje poskytovateľ krúžkovej činnosti

Vnútorná organizácia materskej školy – 3 triedy, aktivity sú realizované podľa denného režimu:

 • organizácia v šatni – rodičia vstupujú do šatne v obmedzenom počte, v skrinkách majú deti náhradné oblečenie, nedávať do skriniek lieky, jedlo, nebezpečné predmety,
 • organizácia v umyvárni – rodičia nevstupujú do detskej umyvárne,
 • organizácia počas odpočinku – zachovávame ticho v budove počas odpočinku,
 • organizácia po schodoch – dodržujeme bezpečnosť, dbáme na správnu chôdzu po schodoch,
 • organizácia v jedálni – rodičia nevstupujú do priestorov jedálne,
 • organizácia pri pobyte vonku – dodržujeme bezpečnosť detí, realizujeme každodenne,
 • organizácia krúžkovej činnosti – za bezpečnosť detí je zodpovedný lektor,
 • organizácia športových aktivít, výletov a exkurzií – zodpovedá pedagogický personál,
 • organizácia aktivít zabezpečených externými organizáciami – za bezpečnosť, za informovanosť zriaďovateľa a rodičov zodpovedá riaditeľka školy.

Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole – po každom prerušení dochádzky do materskej školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, rodič predloží škole ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“.

Konzultácie  s pani učiteľkami sa konajú mimo priamej práce s deťmi.

Fotenie v materskej škole – sa koná so súhlasom zákonných zástupcov a fotografie sú na webovej stránke materskej školy v galérii pre rodičov, zabezpečené heslom, v priestoroch materskej školy a v kronike.

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí – cieľom materskej školy je chrániť deti, ich zdravie a bezpečnosť pri celom pobyte v materskej škole, aktivitách.