Kompletné znenie Školského poriadku k nahliadnutiu na požiadanie od pani riaditeľky, resp. triednej učiteľky.

Materská škola Kuzmányho 9 je trojtriedna materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Miestneho úradu Bratislava Staré mesto.

Prevádzka materskej školy je od 7.00 – 17.00 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľky školy sú v čase od 11.00 -13.00 hod. každý pondelok a stredu.

Školský poriadok zahŕňa aj práva a povinnosti rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Prerušenie dochádzky do materskej školy – v lete na 4 týždne (1 mesiac), cez vianočné prázdniny po odsúhlasení zákonnými zástupcami, cez jarné, jesenné a veľkonočné prázdniny sa vzhľadom k nižšiemu počtu detí v triedach mení organizácia materskej školy a funguje menej tried.

Podmienky prijatia do materskej školy

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v termíne určenom zriaďovateľom.

Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo deti s odloženou školskou dochádzkou sa do materskej školy prijímajú povinne. Podmienky pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie:

 • Dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie dochádza v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne podľa § 59a ods. 5 školského zákona.
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – dieťa neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
 • Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

V prípade, keď dieťa nedochádza do materskej školy prezenčne, tak:

 • Kmeňová materská škola, podľa § 28b ods. 6 školského zákona, v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta.
 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa ods. 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec.
 • Kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania.

Riaditeľka prijíma deti do materskej školy a následne ich zaraďuje do tried. Riaditeľka rozhoduje o:

 • prijatí/neprijatí do materskej školy,
 • prerušení  dochádzky dieťaťa
 • ukončení predprimárneho vzdelávania.

Adaptačný pobyt dieťaťa:

Adaptačný proces dieťaťa sa realizuje najviac po dobu troch mesiacov, 4 hodiny denne alebo po predchádzajúcom dohovore s pani učiteľkou. Každé dieťa, ktoré nastupuje do materskej školy bude súčasťou adaptačného procesu, aj keď v minulosti navštevovalo iné predškolské zariadenie.

Dôvody k ukončeniu dochádzky:

 • opakované porušovanie Školského poriadku,
 • neuhrádzanie príspevkov (školný poplatok, stravný poplatok),
 • neskoré príchody rodiča pre dieťa do materskej školy po predchádzajúcom písomnom upozornení,
 • zatajenie zdravotného stavu dieťaťa.

Preberanie detí:

 • zákonný zástupca odovzdá osobne dieťa učiteľke do triedy, inak učiteľka nepreberá zodpovednosť za dieťa,
 • učiteľka môže odovzdať dieťa osobe písomne splnomocnenej zákonným zástupcom staršej ako 10 rokov,
 • učiteľka dieťa nemusí prebrať, ak nie je v poriadku jeho zdravotný stav, môže vyžadovať od rodiča lekárske potvrdenie,
 • rodič môže po včasnom upozornení priviesť dieťa do materskej školy aj neskôr (napr. návšteva u lekára), ale po príchode rešpektuje  režim dňa a prebiehajúce aktivity,
 • dieťa so zlomeninou nemôže navštevovať materskú školu z dôvodu zhoršenej sebaobsluhy,
 • dieťa do materskej školy nenosí žiadne digitálne hračky a pomôcky.

Poplatky za materskú školu

V zmysle VZN č. 1/2023 zo 7. februára 2023 sa určuje príspevok na pobyt  dieťaťa v MŠ nasledovne:

90€ 

je poplatok pre dieťa, ktorého rodič má trvalý pobyt v inej mestskej časti,

 • je poplatok pre dieťa, ktorého rodič má trvalý pobyt v Starom meste kratší ako 1 rok,
 • ak v priebehu roka bude dovŕšený rok prihlásenia rodiča na trvalý pobyt v Starom meste, začne platiť rodič na dieťa sumu 55€,
 • ak má dieťa z inej mestskej časti súrodenca, ten platí 63€, tretí a štvrtý súrodenec platí 45€.

55€

 • je zľavnený poplatok pre dieťa, ktorého  aspoň jeden  rodič má trvalý pobyt v Starom meste aspoň 1 rok.

PODMIENKA  PRE UPLATNENIE  ZĽAVY Z  PRÍSPEVKU NA ŠKOLNÉ –  Rodič je povinný predložiť materskej škole svoj OBČIANSKY PREUKAZ na overenie trvalého pobytu a dátumu vydania preukazu do 6. septembra.

V prípade, že rodič zmenil občiansky preukaz, predloží potvrdenie o trvalom pobyte z Ohlasovne pobytu na Miestnom úrade Bratislava –Staré mesto.

38,50

 • ak má dieťa súrodenca čo platí 55€ , tak platí rodič  38,50€,
 • za tretieho a štvrtého súrodenca je platba 27,50€.

0€

 • školné neplatia rodičia za dieťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo má odloženú školskú dochádzku.

Informácie o príspevku na stravu

Stravná jednotka sa skladá z dvoch položiek:

 1. strava na deň je 2,30€ (desiata, obed, olovrant),
 2. réžia 12€ na mesiac (režijné poplatky Miestnemu úradu).

Dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom

Dotáciu na stravu je od 1. 7. 2022 možné poskytnúť len na dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na
toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením
na tlačive „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“

V nadväznosti na uvedené od 1. 7. 2022, v prípade detí bez bonusu, je možné dotáciu na
stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný
zástupca dieťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus. Na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15
rokov veku.
Pri poskytovaní dotácií sú 2 kategórie oprávnených detí:

 1. Deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov – ak si rodič na toto dieťa
  NEUPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS,
 2. Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovanie ročníka, odkladu povinnej
  školskej dochádzky) – ak si rodič na toto dieťa UPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ
  BONUS (v sume 40 eur mesačne).

V prípade, že zákonný zástupca chce požiadať o dotáciu vypíše tieto dve tlačivá
umiestnené pod oznamom a odovzdá v triede pani učiteľke.

Dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom – celé znenie na stiahnutie tu:

Tlačivá:

Dobrovoľné príspevky

OZ Zámoček

Valné zhromaždenie OZ Zámoček dňa 19.09.2023 odsúhlasilo výšku členského na obdobie školského roka 2023/24 (t. j. od 09/2023 do konca mesiaca 06/2024)

 • na sumu 220 EUR (slovom: dvestodvadsať euro) na jedno dieťa,
 • na sumu 352 EUR (slovom: tristopäťdesiatdva euro) v prípade súrodeneckej dvojice a
 • na sumu 462 EUR (slovom: štyristošesťdesiatdva euro) v prípade súrodeneckej trojice.

Poplatky za krúžkovú činnosť – podľa záujmu rodičov – sumu určuje poskytovateľ krúžkovej činnosti.

Vnútorná organizácia materskej školy – 3 triedy, aktivity sú realizované podľa denného režimu:

 • organizácia v šatni – do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby, pri vstupe do budovy použijú textilné návleky na obuv, v skrinkách majú deti náhradné oblečenie, nedávať do skriniek lieky, jedlo, nebezpečné predmety,
 • organizácia v umyvárni – rodičia nevstupujú do detskej umyvárne,
 • organizácia počas odpočinku – zachovávame ticho v budove počas odpočinku,
 • organizácia po schodoch – dodržujeme bezpečnosť, dbáme na správnu chôdzu po schodoch,
 • organizácia v jedálni – rodičia nevstupujú do priestorov jedálne,
 • organizácia pri pobyte vonku – dodržujeme bezpečnosť detí, realizujeme každodenne,
 • organizácia krúžkovej činnosti – za bezpečnosť detí je zodpovedný lektor,
 • organizácia športových aktivít, výletov a exkurzií – zodpovedá pedagogický personál,
 • organizácia aktivít zabezpečených externými organizáciami – za bezpečnosť, za informovanosť zriaďovateľa a rodičov zodpovedá riaditeľka školy.

Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole – po každom prerušení dochádzky do materskej školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich dní, rodič predloží škole ,,Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. V prípade povinnej predškolskej dochádzky je zákonný zástupca povinný po 5 pracovných dňoch predložiť lekárske ospravedlnenie dieťaťa.

Konzultácie  s pani učiteľkami sa konajú mimo priamej práce s deťmi, po dohode s konkrétnou pani učiteľkou spravidla medzi 12.00 a 13.00 hod.

Fotenie v materskej škole – sa koná so súhlasom zákonných zástupcov a fotografie sú na webovej stránke materskej školy v galérii pre rodičov, zabezpečené heslom, v priestoroch materskej školy a v kronike.

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí – cieľom materskej školy je chrániť deti, ich zdravie a bezpečnosť pri celom pobyte v materskej škole, aktivitách.