Rada školy pri MŠ Kuzmányho 9 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


10. 09. 2020 sa konali voľby členov do rady školy na obdobie 4 roky. Nové funkčné obdobie trvá od septembra 2020 do septembra 2024. Z navrhnutých kandidátov volebná komisia zvolila členov na základe počtu získaných hlasov do rady školy nasledovne:

Meno a priezviskoFunkciaZvolený /delegovaný
1. Erik Illéšpredsedaza rodičov
2.Ing. Šebesta Štefančlenza rodičov
3.Rákocziová Martinačlenza pedagogických zamestnancov
4.Borovičková Oľgačlenza nepedagogických zamestnancov
5.MUDr. Osuský Peter, CSc.členza zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školy 

– plán práce a školský poriadok MŠ a jeho odsúhlasenie
– zapájanie rodičov do aktivít školy
– hodnotenie výsledkov hospodárenia MŠ za uplynulý školský rok a predbežný plán hospodárenia počas školského roku
– spolupráca s Občianskym združením „ Zámoček“ pri MŠ
– voľby do rady školy 
– modernizácia interiéru a exteriéru MŠ v spolupráci so zriaďovateľom
– projektová činnosť OZ„Zámoček“ v spolupráci s rodičmi a kolektívom MŠ 
– materiálne zabezpečenie v spolupráci s OZ„Zámoček“