Rada školy pri MŠ Kuzmányho 9 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


10. 09. 2020 sa konali voľby členov do rady školy na obdobie 4 roky. Nové funkčné obdobie trvá od septembra 2020 do septembra 2024.

Doplňujúce voľby za odchádzajúcich členov sa konali 27.09.2022.

Dvoch poslancov po komunálnych voľbách Miestny úrad vymenoval v decembri 2022. Doplňujúce voľby kvôli zvýšeniu počtu zástupcov zo strany rodičov sa konali 11.01.2023.

Doplňujúce voľby za odchádzajúceho člena sa konali 25.9.2023.

Zloženie Rady školy:

Meno a priezviskoFunkciaZvolený /delegovaný
1. Mgr. Erik Illéšpredsedaza rodičov
2.Mgr.Barbara Brooš Budišováčlenza rodičov
3.Ing. Michal Prnočlenza rodičov
4.Rákocziová Martinačlenza pedagogických zamestnancov
5.Borovičková Oľgačlenza nepedagogických zamestnancov
6.Mgr. Andrej Jaroščlenza zriaďovateľa
7.Ing. Igor Justčlenza zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školy 

– plán práce a školský poriadok MŠ a jeho odsúhlasenie
– zapájanie rodičov do aktivít školy
– hodnotenie výsledkov hospodárenia MŠ za uplynulý školský rok a predbežný plán hospodárenia počas školského roku
– spolupráca s Občianskym združením „ Zámoček“ pri MŠ
– voľby do rady školy 
– modernizácia interiéru a exteriéru MŠ v spolupráci so zriaďovateľom
– projektová činnosť OZ„Zámoček“ v spolupráci s rodičmi a kolektívom MŠ 
– materiálne zabezpečenie v spolupráci s OZ„Zámoček“