Občianske združenie Zámoček vzniklo v roku 2003 iniciatívou rodičov. Jeho cieľom je aby naše deti svoje roky v materskej škole prežili v bezpečnom, radostnom, podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. Podporuje Materskú školu Kuzmányho vo výchovno-vzdelávacích a kultúrnych aktivitách, nákupom didakticko-kreatívnych pomôcok a hračiek, detských kníh, odbornej literatúry, pohybovo-hrových potrieb a zveľaďuje interiér a exteriér MŠ, rozširuje a skvalitňuje detské ihrisko. OZ Zámoček funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu na Kuzmányho ulici.

Výkonnú radu OZ Zámoček tvoria rodičia: predseda Horáková Nadežda, podpredseda Tomečková Kristína, revízor Illéš Erik, hospodár Kinčeš Peter. Vďaka za spoluprácu a pomoc patrí všetkým rodičom ktorí sa aktívne do Zámočkovských činnosti zapájajú. 

výkonná rada sa zmenila,

V spolupráci s personálom materskej školy sa staráme o:

  • MŠ exteriér: rozširujeme a skvalitňujeme detské ihrisko, zveľaďujeme záhradu, staráme sa o okolie budovy
  • MŠ interiér: zveľadenie tried, jedálne a priestorov MŠ
  • Aktivity MŠ: pomáhame pri organizovaní výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a enviromentálnych podujatí – SNG, divadelné predstavenia, kúzelník, výlety, deň MŠ, vianočné podujatie, MDD, júnová olympiáda…
  • Výchovno-vzdelávacie pomôcky: dopĺňame prostriedky na zaujímavé a atraktívne didaktické pomôcky, detskú a odbornú literatúru
  • Členské príspevky a asignácia 2-3%: koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov
  • Fudraising: zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

​Milí rodičia, ak máte ďalšie nápady ako podporiť našu materskú školu, všetky Vaše návrhy a pomoc sú vítané. Naša e-mailová adresa je oz.zamocek@gmail.com.

Príspevok rodičov sa uhrádza v sume schválenej na Valnom zhromaždení do konca októbra daného šk. roka na účet IBAN: SK48 1100 0000 0026 2374 8663

Základné dokumenty

Zápis z Valného zhromaždenia

Plán činnosti a rozpočet

Správa o činnosti

Stanovy

Údaje OZ Zámoček

Kuzmányho 9, 81106 Bratislava

IČO: 31 81 52 19, DIČ: 20 21 97 60 88

Číslo účtu: 2623748663/1100, Tatrabanka

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2374 8663, BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX

Štatutárna zástupkyňa: Nadežda Horáková, oz.zamocek@gmail.com

Právna forma: občianske združenie založené podľa zákona 83/1990 Zb., registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 3. 10. 2003 pod č. VVS/1-900/90-224 93