Filozofiou našej materskej školy
 je prirodzená cesta výchovy, rozvíjame samostatné a zdravé sebavedomie detí.

Profilácia materskej školy

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Zámoček“ a naše ciele podporujú u detí:

  • Kognitívne znalosti, ich sociálnu, emocionálnu a perceptuálno-motorickú úroveň.
  • Rozvíjajú návyky so zdravým životným štýlom, hry formou dýchacej gymnastiky a utvárajú správne postoje k svojmu zdraviu i zdraviu iných.
  • Utvárajú základy enviromentálneho cítenia s kultivovaným vzťahom k prírode.

Naše ciele:

Tvorivo-humanistickou koncepciou výchovy a vzdelávania v ktorej strede záujmu je dieťa, zamerať sa na podporovanie celostného osobnostného rozvoja dieťaťa.

Podporiť a rozvíjať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

Aktivizovať kognitívny rozvoj, psychomotoriku a sociálno-emocionálnu oblasť.

V každodenných edukačných aktivitách rozvíjať tvorivosť a predstavivosť dieťaťa. 

Akcie a aktivity ktoré uskutočňujeme sú pozitívnym prínosom pre deti. Vyberáme ich tak, aby boli veku primerané, zábavné, ale aj poučné aby obohacovali život detí v materskej škole. Športové aktivity vyberajú pre deti zákonní zástupcovia podľa ponuky a záujmu. S doposiaľ dosiahnutými výsledkami na akciách a aktivitách sú rodičia aj my spokojní.