Naša materská škola si stanovuje ciele výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného ministrom školstva 6. júla 2016 .
Zameriavame sa na podporu celostného osobnostného rozvoja dieťaťa. Našim cieľom je napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi a podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Naše deti podporujeme:

V oblasti kognitívnej – všetky edukačné aktivity podnecujú deti k premýšľaniu, aby sa rozvíjala ich kreativita a zapájali všetky poznávacie procesy. Dôraz kladieme na vhodnú motiváciu, zážitkové učenie a rozvoj elementárnych súvislostí a schopností.

V oblasti sociálno-emocionálnej – je zámerom podporovať duševnú pohodu, rozvíjať emócie a vôľové vlastnosti, autoevalváciu, reč a chuť nadobúdať nové poznatky. Primeranými aktivitami a činnosťami rozvíjame psychickú zdatnosť a odolnosť dieťaťa.

V perceptuálno-motorickej činnosti rozvíjame psychomotorické kompetencie cez rôzne pohybové a relaxačné aktivity, kde deti získavajú pohybové zručnosti, učenie sa k samostatnosti. Hravou formou organizujeme pohybové aktivity, rozvíjame pracovné zručnosti a sebaobsluhu s dôrazom na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a grafomotoriky. Individuálnym prístupom zdokonaľujeme u detí správne držanie grafického materiálu a odstraňujeme nesprávne návyky. 

Po ukončení predškolského vzdelávania dostane dieťa „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“(osvedčenie sa vydáva iba na základe žiadosti rodiča).

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0.