MŠ Kuzmányho bude zbernou škôlkou aj v týždni od 18. 01.

Oznamujeme Vám, že v týždni od 18.01. do 22.01.2021 bude naďalej v prevádzke len MŠ Karadžičova 51 a Kuzmányho 9, Bratislava pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ich práca im neumožňuje home office. V prípade záujmu zákonných zástupcov, ktorým sa zmenila situácia v práci, môžu kontaktovať riaditeľky materských škôl, ktoré sú v prevádzke.

Rodičov prihlásených detí  do zbernej materskej školy žiadame o záväzné nahlásenie dochádzky svojho dieťaťa telefonicky alebo mailom kvôli organizačno-personálnemu zabezpečeniu materskej školy.

Poplatok za materskú školu uhradíte s variabilným symbolom našej materskej školy (šek  budete mať pripravený v skrinke). Povinný príspevok sa uhrádza na číslo účtu SK0202000000000001526012 – VS 9210, prosím uviesť meno dieťaťa, aby sme vedeli platbu identifikovať. Info o výške poplatku nájdete v záložke INFO Finančné príspevky rodičov.

Rodičia, ktorých deti v tomto mesiaci MŠ nenavštevujú poplatok školného neplatia. V prípade, že máte platbu ako trvalý príkaz si nezabudnite vykonať zmenu.

Stravné budete uhrádzať vo vašej materskej škole.