INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII PLAVECKÉHO VÝCVIKU PRE PRIHLÁSENÉ DETI Z TRIEDY VČIELOK

Výcvik bude prebiehať v plavárni SPP v Bratislave, v čase od 16.05. – 20.05.2022.

Platbu za plavecký kurz 60 €, treba poslať na číslo účtu firmy Happy Kids SK09 8330 0000 0025 0125 5705.

Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a názov MŠ.

Doklad o zaplatení treba odovzdať pani učiteľke v triede, úhrada musí byť zrealizovaná do začatia kurzu (do 15.05.2022).

Informácie k plaveckému ohľadom odchodu z MŠ a času plávania bude Happy Kids posielať v stredu 11.05.2022.

V triede podpíšete pred začatím plaveckého výcviku INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU.

Ďakujeme.