INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV Z CENTRA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE

Na základe informácie z centra pedagogicko-psychologickej poradne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nepriaznivej situácie na Slovensku ohľadom pandémie COVID-19 rozhodli, že je naplánovaná depistáž v škôlke zrušená.

Pre vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa Vám odporúčame nasledovný postup:

  1. ak bude mať rodič záujem o vyšetrenie ŠZ svojho dieťaťa, objedná sa do  centra pedagogicko-psychologickej poradne,
  2. vyšetrenia má poradňa zatiaľ naplánované realizovať apríl až jún 2021,
  3. skupiny na vyšetrenie ŠZ sa budú snažiť vytvárať homogénne podľa jednotlivých škôlok,
  4. informovaný súhlas a anamnestický dotazník si môžete zobrať z nástenky alebo stiahnuť dolu, vyplňte ho v prípade záujmu o vyšetrenie ŠZ a v poradni ho odovzdáte.  

Na depistáž sa neprihlasujú deti, ktoré už majú odklad povinnej školskej dochádzky, ani deti, ktorých rodičia neuvažujú o odklade školskej dochádzky a chcú dať deti do školy.

Kontakt: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 47/A. 811 04 Bratislava, tel.: 02/547 755 60, 02/544 33 118, www.nasaporadna.sk, klienti@nasaporadna.sk