Informácia o pokračovaní plnenia povinného predškolského vzdelávania

Pre zákonných zástupcov, ktorých dieťa dovŕši k 31.08.2024 (vrátane) 6 rokov, ale rodičia nedajú dieťa do ZŠ k 01.09.2024.

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 28 školského zákona odsek 3, rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Inštitút „pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ sa uplatní vo vzťahu k deťom, u ktorých sa na základe záverov odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja a rozvoja ich kľúčových kompetencií nevyhnutných na zvládnutie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými zástupcami.

Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa.

Žiadam zákonných zástupcov detí o doručenie Žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj s potrebnými dokladmi najneskôr do 15.júna 2024. V prípade, že k tomuto dátumu nebudete mať k dispozícii potrebné doklady, informujte pani riaditeľku o tom, že o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania uvažujete, aby Vášmu dieťaťu podržala miesto pri prijímaní detí k novému školskému roku a pošlite Žiadosť o podržanie miesta riaditeľke MŠ do konca apríla.

                                                                                              

Mgr. Mariana Škandíková

                                                                                                    Riaditeľka MŠ