MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania


1. ŠKOLNÉ

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhrádzať v sume 90€.

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

 1. Ak má jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho roku, v ktorom sa posudzuje zníženie alebo odpustenie príspevku, alebo ak je jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zamestnancom školy zriadenej mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku 55€.
 2. Ak má zákonný zástupca v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa, na ktoré prispieva, je výška druhého príspevku znížená o 30% zo sumy určenej nariadením, t.j. na sumu 63€, ak za prvé dieťa uhrádza 90€, alebo 38,50€ ak za prvé dieťa uhrádza 55€.
 3. Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, na ktoré prispieva, je výška tretieho a ďalšieho príspevku znížená o 50% zo sumy určenej nariadením, t.j. t.j. na sumu 45€, ak za prvé dieťa uhrádza 90€, alebo 27,50€ ak za prvé dieťa uhrádza 55€.
 4. Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch určeným školským zákonom :
 • dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • má odloženú školskú dochádzku,,
 • predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Povinný príspevok sa tiež neuhrádza, ak:

a) dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

b) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Povinný príspevok sa uhrádza na čísko účtu SK0202000000000001526012 alebo poštovou poukážkou, alebo cez spožíro – VS 9210.

Potvrdenie o zaplatení kontrolujú triedne pani učiteľky pomocou výpisu z Miestneho úradu, preto je dôležité uviesť pri platbe ako VS kód materskej školy – 9210 a do správy pre prijímateľa meno dieťaťa. V prípade, že Vaša platba nebude vo výpise v danom mesiaci bude musieť zákonný zástupca predložiť doklad o zaplatení triednej učiteľke.

2. STRAVA

Stravné sa skladá sa z dvoch položiek:

 • Finančný príspevok na nákup potravín v školskej jedálni v 4. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na dieťa:
 1. Desiata: 0,55€
 2. Obed: 1,30€
 3. Olovrant: 0,45€

strava na dieťa 2,30€ (desiata, obed, olovrant) na deň.

 • Príspevok na réžiu školskej jedálne

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 12€ za mesiac.

Príspevok na réžiu vo výške 12€ za mesiac uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne.

Rodič je povinní uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje a to vždy vopred do 25. dňa v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Neodstravované a včas odhlásené dni sa odpočítavajú nasledujúci mesiac (odhlásené v septembri sa odpočítajú v šeku za október). Odrátava sa iba príspevok na na nákup potravín, príspevok na réžiu sa platí v plnej výške ak dieťa bolo prihlásené na stravu aspoň 1 deň v kalendárnom mesiaci.

Príspevok sa uhrádza na bankový účet školskej jedálne bankovým prevodom SK9002000000350022132012 alebo poštovou poukážkou.

Zo stravy odhlasujú rodičia deti vopred, alebo v ten deň telefonicky ráno do 8:00 hod. Ak dieťa nie je zo stravy odhlásené, rodičia platia plnú stravnú jednotku. Kontakt: 02/54 41 20 81

3. PRÍSPEVOK NA OZ ZÁMOČEK

Valné zhromaždenie OZ Zámoček dňa 19.09.2023 odsúhlasilo výšku členského na obdobie školského roka 2023/24 (t. j. od 09/2023 do konca mesiaca 06/2024)

 • na sumu 220 EUR (slovom: dvestodvadsať euro) na jedno dieťa,
 • na sumu 352 EUR (slovom: tristopäťdesiatdva euro) v prípade súrodeneckej dvojice a
 • na sumu 462 EUR (slovom: štyristošesťdesiatdva euro) v prípade súrodeneckej trojice.

Členské sú členovia povinní zaplatiť nezávisle od skutočnosti, či niektoré z detí materskú školu navštevovalo nepretržite počas uvedených mesiacov (t. j. od 09/2023 do konca mesiaca 06/2024), či došlo v tomto čase k prerušeniu prevádzku materskej školy z akéhokoľvek dôvodu, alebo či nastali iné okolnosti, pre ktoré by niektoré z detí nemohlo alebo nenavštevovalo materskú školu. Členské sa za žiadnych okolnosti nekráti a členovia nemajú nárok na vrátenie, či preplatenie členského, alebo jeho časti.

Členské je potrebné uhradiť do 15.10.2023 prevodom na účet OZ Zámoček

SK48 1100 0000 0026 2374 8663.