Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť nasledovným skupinám oprávnených detí, ktoré navštevujú:

  1. posledný ročník materskej školy (predškoláci) alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu (formou vyplnenej návratky/písomnej žiadosti do školy alebo prostredníctvo Edupage) – návratky dočasne uschováva MŠ/ZŠ, následne po skompletizovaní za všetky deti v menných zoznamoch, budú doručené na naše oddelenie,
  1. materskú školu, okrem predškolákov (t.j. deti vo veku 2 – 5 rokov)sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – žiadosti sa posudzujú individuálne na základe posúdenia príjmu v spolupráci s úradom práce

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.
  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ,  ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

V prípade záujmu o dotáciu na stravu, všetky potrebné vyplnené tlačivá odovzdajte t. č. zatiaľ riaditeľke materskej školy do 19. 04.2023, ktorá zašle menné zoznamy detí, ktoré majú záujem o dotáciu na stravu na oddelenie inklúzie a sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava Staré mesto.