DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA

Dotáciu na stravu je od 1. 7. 2022 možné poskytnúť len na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením na tlačive „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“

V nadväznosti na uvedené od 1. 7. 2022, v prípade detí bez bonusu, je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus. Na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.
Pri poskytovaní dotácií sú 2 kategórie oprávnených detí:

  1. Deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov – ak si rodič na toto dieťa NEUPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS,
  2. Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovanie ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) – ak si rodič na toto dieťa UPLATNIL NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS (v sume 40 eur mesačne)

V prípade, že zákonný zástupca chce požiadať o dotáciu vypíše tieto dve tlačivá umiestnené pod oznamom a odovzdá v triede pani učiteľke.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022