• Pravidlá od 3. mája
 • Koncoročné fotenie detí v MŠ
  Dňa 11. 05.2021 od 9.00 hod. sa uskutoční  v našej materskej škole koncoročné fotenie. Svoj záujem potvrďte prosím vyplnením objednávkového formulára a podpisom na informovanom súhlase. Fotenie bude prebiehať jednotlivo po triedach, začíname od Mravčekov, ktorí pôjdu v tento deň skôr na desiatu …
 • LETNÉ PRÁZDNINY
  Chceme Vás požiadať o záväzné nahlásenie dochádzky svojho dieťaťa počas letných prázdnin do materskej školy.(u pani učiteliek v triedach). Zriaďovateľ určil, ktoré materské školy v Starom meste budú otvorené. MŠ Kuzmányho bude otvorená v JÚLI a zároveň sme zbernou škôlkou pre MŠ Heydukova (tzn. že tu …
 • OZNÁMENIE o prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré mesto pre školský rok 2021/2022
  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl sa uskutoční od 3. mája do 12. mája 2021. ORGANIZAČNÉ POKYNY MATERSKEJ ŠKOLY K PRIJÍMANIU DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 Úradné hodiny riaditeľky MŠ na vybavovanie žiadostí o prijatie do materskej školy podávaných osobne, …
 • Informácia o pokračovaní plnenia povinného predškolského vzdelávania
  Pre zákonných zástupcov, ktorých dieťa dovŕši k 31.08.2021 (vrátane) 6 rokov, ale rodičia nedajú dieťa do ZŠ k 01.09.2021. Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. …
 • Individuálna pomoc pri vyčistení školskej záhrady
  Vzhľadom k sťaženým okolnostiam v súvislosti s pandémiou na Slovensku by sme Vás chceli požiadať o individuálnu pomoc pri vyčistení školskej záhrady po zime v rámci celého dňa, kedy je materská škola otvorená. Ide o : vyhrabanie suchého lístia spod kríkov na prednom aj …
 • Zbierame použité batérie so Šmudlom
  Eko-výchovný program pre deti MŠ a ZŠ spojený so zberom použitých batérií je projekt spoločnosti SEWA, a.s. a neziskovej organizácie DAPHNE, ktorá pre nás zabezpečuje eko-výchovnú časť programu. O čom je projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“?Cieľom projektu je vzdelávať …
 • Zápis do základných škôl
  Povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré mesto sa uskutoční v piatok 23. apríla 2021 v čase od 14.00 h do 18.00 h v sobotu 24. apríla 2021 v čase …
 • INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV Z CENTRA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE
  Na základe informácie z centra pedagogicko-psychologickej poradne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nepriaznivej situácie na Slovensku ohľadom pandémie COVID-19 rozhodli, že je naplánovaná depistáž v škôlke zrušená. Pre vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa Vám odporúčame nasledovný postup: ak …
 • OZNAM O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 15.02.2021 do odvolania – resp. zmeny na základe vyhlásenia vlády
  Každé ráno prebieha ranný filter – meria sa telesná teplota pri vstupe do budovy, obmedzený čas pobytu rodičov v budove pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. Každý pondelok ráno rodič predloží pri vstupe do budovy  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, a preukáže sa platným negatívnym COVID …