Depistáž školskej zrelosti

Vážení rodičia „predškolákov“,
CPPPaP BAI Vám ponúka možnosť prihlásiť Vaše dieťa na depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktorá sa uskutoční v dopoludňajších hodinách, v rámci denného zamestnania detí, v priestoroch Vašej materskej školy.

Záujem o vyšetrenie zaznačte do zoznamu na nástenke v šatni Včielok do 12.01.2023.

Skupinové psychologické vyšetrenie má orientačný charakter, jeho účelom je podchytiť deti, u ktorých by bolo vhodné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v ďalšom školskom roku 2023/2024. Z depistáže Vám vypracujeme písomný výstup – odporúčanie s informáciou o oblastiach,
ktoré je potrebné u deti rozvíjať v súvislosti so vstupom do školy. Odporúčanie budete mať k dispozícii u triednej učiteľky Vášho dieťaťa, do týždňa po absolvovaní depistáže.
V prípade potreby, navrhneme Vášmu dieťaťu kompletné bezplatné vyšetrenie školskej spôsobilosti v mesiacoch marec až jún 2023 v priestoroch CPPPaP, na adrese Brnianska 47A, Bratislava.
V prípade nejasností ohľadom výsledkov, môžete telefonicky kontaktovať psychológa uvedeného na písomnom výstupe, na tel. čísle: 02 – 54 77 55 60.
Podmienkou orientačného vyšetrenia školskej pripravenosti Vášho dieťaťa je vyplnenie formulárov, ktoré sa nachádzajú u triednych učiteliek MŠ – anamnestický dotazník ŠZ a informovaný súhlas pre zákonného zástupcu.
Depistáž sa týka:
✓ detí narodené v období školského roka 2016/2017. Deti narodené v mesiacoch september až december 2016 môžu absolvovať depistáž, ale len vo výnimočných prípadoch.
✓ deti narodené v mesiacoch september až december 2017 v prípade, že rodičia uvažujú o výnimočnom prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky tzv. predčasné zaškolenie
Upozornenie: Dieťa musí byť zaradené v povinnom predprimárnom vzdelávaní v školskom roku 2022/2023.
Depistáž sa netýka detí, u ktorých prebieha v tomto školskom roku 2022/2023 pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.