LETNÉ PRÁZDNINY

Chceme Vás požiadať o záväzné nahlásenie dochádzky svojho dieťaťa počas letných prázdnin do materskej školy.(u pani učiteliek v triedach). Zriaďovateľ určil, ktoré materské školy v Starom meste budú otvorené. MŠ Kuzmányho bude otvorená v JÚLI a zároveň sme zbernou škôlkou pre MŠ Heydukova (tzn. že tu …

OZNÁMENIE o prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré mesto pre školský rok 2021/2022

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl sa uskutoční od 3. mája do 12. mája 2021. ORGANIZAČNÉ POKYNY MATERSKEJ ŠKOLY K PRIJÍMANIU DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 Úradné hodiny riaditeľky MŠ na vybavovanie žiadostí o prijatie do materskej školy podávaných osobne, …

INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV Z CENTRA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE

Na základe informácie z centra pedagogicko-psychologickej poradne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nepriaznivej situácie na Slovensku ohľadom pandémie COVID-19 rozhodli, že je naplánovaná depistáž v škôlke zrušená. Pre vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa Vám odporúčame nasledovný postup: ak …

OZNAM O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 15.02.2021 do odvolania – resp. zmeny na základe vyhlásenia vlády

Každé ráno prebieha ranný filter – meria sa telesná teplota pri vstupe do budovy, obmedzený čas pobytu rodičov v budove pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. Každý pondelok ráno rodič predloží pri vstupe do budovy  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, a preukáže sa platným negatívnym COVID …