INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV Z CENTRA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE

Na základe informácie z centra pedagogicko-psychologickej poradne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nepriaznivej situácie na Slovensku ohľadom pandémie COVID-19 rozhodli, že je naplánovaná depistáž v škôlke zrušená. Pre vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa Vám odporúčame nasledovný postup: ak …

OZNAM O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 15.02.2021 do odvolania – resp. zmeny na základe vyhlásenia vlády

Každé ráno prebieha ranný filter – meria sa telesná teplota pri vstupe do budovy, obmedzený čas pobytu rodičov v budove pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. Každý pondelok ráno rodič predloží pri vstupe do budovy čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukáže sa platným negatívnym COVID …

PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda lienok sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti …