Plenárne rodičovské stretnutie – 19.09.2023 o 16.00.

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne stretnutie  rodičov dňa 19. 09. 2023 (utorok) o 16,00 h na školskom dvore materskej školy.                      Program: 1. Privítanie prítomných rodičov 2. Predstavenie pedagogických zamestnankýň 3. Školský poriadok, Plán práce školy, iné dokumenty 4. Oboznámenie s prevádzkou …

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť nasledovným skupinám oprávnených detí, ktoré navštevujú: posledný ročník materskej školy (predškoláci) alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu (formou vyplnenej …