TVORBA KNIHY

Cieľ projektu: Zapojiť deti a rodičov do tvorby knihy. Podporiť spoluprácu rodiny a materskej školy. Rozvíjať predčitateľské schopnosti detí. Umožniť deťom nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč.

Prihlásenie na krúžky

V priestoroch šatne lienok a včielok sú na nástenkách umiestnené papiere, kde môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa na niektorý z krúžkov alebo kurzov. Takto zisťujeme záujem, hoci sa v súčasnej situácii nedajú krúžky ani kurzy realizovať. Akonáhle to bude možné (situácia na Slovensku v súvislosti …

Spolupráca MŠ s inými zariadeniami

CPPPaP na Brnianskej ulici – využívame pomoc pri riešení adaptačných a výchovných problémov, špeciálne poradenstvo, psychologická poradňa, testovanie školskej zrelosti – Mgr. Beutelhauserová ZŠ Hlboká – návšteva ZŠ s ukážkou vyučovacej hodiny pred zápisom do základných škôl logopedická poradňa – …