ZDRAVÝ ÚSMEV

pre všetky deti v MŠ Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku a priebeha počas celého školského roku. Cieľom projektu je zúčastňovať a podieľať sa na stomatologickej prevencii u detí, vytvárať správne hygienické celoživotné návyky u detí. Zapojiť do tejto činnosti všetky deti …

Spolupráca MŠ s inými zariadeniami

CPPPaP na Brnianskej ulici – využívame pomoc pri riešení adaptačných a výchovných problémov, špeciálne poradenstvo, psychologická poradňa, testovanie školskej zrelosti – Mgr. Beutelhauserová ZŠ Hlboká – návšteva ZŠ s ukážkou vyučovacej hodiny pred zápisom do základných škôl logopedická poradňa – …