Rada materskej školy

 

Rada školy pri MŠ Kuzmányho 9 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15. 03. 2016 sa konali voľby členov do rady školy na obdobie 4 roky. Nové funkčné obdobie sa začalo dňom 29. 03. 2016 na obdobie - do 28. 03. 2020.
Z navrhnutých kandidátov volebná komisia zvolila členov na základe počtu získaných hlasov do rady školy nasledovne:

  Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1. 

Agócs Viktor

predseda za rodičov
2.

Rákocziová Martina

člen za pedagogických zamestnancov
3.

Ing. Hlaváčová Petra

člen za rodičov
4.

Borovičková Oľga

člen za nepedagogických zamestnancov
5.

MUDr. Osuský Peter, CSc.

člen za zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školy 

- plán práce a školský poriadok MŠ a jej odsúhlasenie
- zapájanie rodičov do aktivít školy
- hodnotenie výsledkov hospodárenia MŠ za uplynulý školský rok a predbežný plán
 
- hospodárenia počas školského roku
- 2% dane z príjmov pre MŠ
- spolupráca s Občianskym združením „ Zámoček“ pri MŠ
- voľby do rady školy 
- modernizácia interiéru a exteriéru MŠ
- riešenie prašnosti školského dvora
- riešenie opravy oplotenia a fasády materskej školy
- brigády na úpravu školskej záhrady
- projektová činnosť OZ v spolupráci s rodičmi a kolektívom MŠ 
- materiálne zabezpečenie v spolupráci s OZ„Zámoček“