Finančné príspevky rodičov

 

FINANČNÉ PRÍSPEVKY RODIČOV

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania


 

POBYT DIEŤATA V MŠ

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 EUR.

2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

3 Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole ak:

a)dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c)dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.


 

4. Povinný príspevok na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "starosta") sa neuhrádza, ak:

a) dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

b) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak má zákonný zástupca/zákonní zástupcovia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 EUR mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce príslušnú materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma príspevku zníži o 10 EUR zo základnej sumy.

Povinný príspevok sa uhrádza na číslo účtu 1526012, kód banky 0200, alebo poštovou poukážkou, alebo cez spožíro.


 

STRAVOVANIE DIEŤAŤA V MŠ

Podľa rozhodnutia č. 26/2008 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa určuje výška mesačného povinného príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania. Podľa § 140 ods. 9 až 11, § 141 ods. 5 až 7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 VZN č. 7/2008 zo 16. septembra 2008 s účinnosťou od 1.1.2009 určuje starosta výšku mesačného povinného príspevku v našej MŠ – 1,84 EUR na deň/ denná stravná jednotka. Rodič je povinní uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje a to vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Neodstravované a včas odhlásené dni sa odpočítavajú jeden mesiac dozadu. Príspevok sa uhrádza na bankový účet školskej jedálne bankový prevodom číslo účtu 35 – 221322012, kód banky 0200, alebo poštovou poukážkou, alebo cez spožíro.

Zo stravy odhlasujú rodičia deti vopred, alebo v ten deň telefonicky ráno do 8:00 hod.

Ak dieťa nie je zo stravy odhlásené, rodičia platia plnú stravnú jednotku.

Kontakt: 02/54 41 20 81


 

PRÍSPEVOK RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE OZ ZÁMOČEK

Združenie rodičov OZ Zámoček v tomto školskom roku odhlasovalo minimálny ročný príspevok vo výške 100,-EUR na dieťa. Ak škôlku navštevujú dvaja súrodenci urádza sa 75,- EUR ročne za jedno dieťa. Rodič samoživiteľ 80,- EUR za jedno dieťa (potrebné napísať email s touto informáciou predsedníčke OZ). Rodič v hmotnej núdzi 0,- EUR (potrebné preukázať hmotnú núdzu v zmysle platných právnych predpisov)

Spôsob platby príspevku 1x ročne celú čiastku naraz uhradiť do 15.októbra v danom roku. Platba sa uskutoční IBA prevodom (nie hotovostne) na účet OZ: číslo účtu 2623748663, kód banky 1100, treba uviesť meno a triedu dieťaťa