Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku.

S účinnosťou od 1. septembra 2017 materská škola vydáva osvedčenie na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Osvedčenie sa v materskej škole vydáva na konci obdobia školského vyučovania s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Ak teda v niektorý školský rok pripadne 30. jún napr. na nedeľu, v tom školskom roku sa osvedčenie vydá s dátumom 28. jún. Deti, ktorým bolo vydané osvedčenie, môžu navštevovať ďalej materskú školu až do konca príslušného školského roku, t. j. do 31. augusta.

Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa.

Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie nevydáva.

V súlade s § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa aj materská škola má povinnosť vydať odpis osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 V prípade, že máte záujem o vydanie Osvedčenia kontaktujte mailom pani riaditeľku.