Výška príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ v školskom roku 2019/20

Vážení rodičia,

máte možnosť zdieľať svoj názor na uvedenej webovej stránke.

 

 

         Oznam sa týka:

 

návrhu všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

 

na web adrese:

 

https://www.staremesto.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10679