Zápis budúcich škôlkarov na školský rok 2019/20

Oznam o zápise detí do materských škôl

školský rok 2019/2020

Tlačivo (VZOR) žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii na webovom sídle staremesto.sk v časti Tlačivá – Školstvo.

Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní

zástupcovia odovzdajú riaditeľke MŠ v termíne od:

02. -  10. mája 2019 denne v čase od 11,00 – 13,00 hod.

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

občiansky preukaz zákonného zástupcu

 

Do MŠ sa budú na základe žiadosti prijímať deti:

  • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31. augusta 2019 
  • deti, ktorých obaja rodičia alebo jeden z rodičov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 

 

 

Bc. Magdalena Černáková

 riaditeľka MŠ

 

https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/49/49211/Ziadost_o_prijatie_dietata_MS.pdf